··· Projectes ···

Oficines ENDESA, Figueres

NOU EDIFICI D’OFICINES D’ENDESA A FIGUERES

El projecte engloba diferents actuacions, l’enderroc parcial de la tanca perimetral , la construcció d’un nou tancament i la construcció d’un nou edifici d’oficines incloent la urbanització dels espais exteriors a l’edifici.

L’edifici d’oficines es proposa adossat a la tanca perimetral de la parcel·la i es desenvolupa en una única planta, afavorint així l’accessibilitat del mateix. Junt a l’edifici, també adossades a la tanca, s’ubiquen dues marquesines metàl·liques pel cobriment de places d’aparcament per vehicles privats i de flota d’Endesa.

Localització: Carrer Ponent, 50 – Subestació Elèctrica Figueres, 17600 Figueres
Any: 2017 – 2019
Categories: Oficines, Obra novaIdentitat corporativa
Superficie: 311,70 m2
Promotor: Endesa