··· Projectes ···

Seu ENDESA CATALUNYA, Barcelona

PROJECTE DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA SEU D’ENDESA CATALUNYA

L’illa Vilanova és el lloc escollit per Endesa per a ubicar la seva seu a Catalunya. Es tracta d’un conjunt format per sis edificis de diferents èpoques amb una superfície de 30.000 m2, que han estat tractats per a aconseguir la unificació funcional del conjunt de l’illa, així com per a comptar amb un edifici més eficient energèticament i confortable per als seus usuaris. L’envolupant de l’edifici ha permès homogeneïtzar el conjunt de l’illa aconseguint un caràcter propi a cada carrer i responent al context de la mateixa i a la seva orientació. Interiorment, s’han suprimit les barreres arquitectòniques tot anivellant els forjats dels diferents edificis, aconseguint així plantes diàfanes que permeten tenir una percepció espacial completa des de qualsevol punt de la zona de treball. Les mesures d’eficiència energètica incorporades han donat com a resultat un estalvi d’energia i d’emissions de més d’un 40% respecte l’edifici existent.

Localització: Avinguda Vilanova 12, 08018 Barcelona
Any: 2010 – 2012
Categories: Oficines, Interiorisme, Mobiliari, RehabilitacióIdentitat corporativa, Eficiència energètica
Superficie: 30.000 m2
Promotor: Endesa